Peklo a raj

Peklo a raj

Po tom, čo človek zomrie, bude vzkriesení, súdený Jediným Bohom pri Poslednom súde, bude uvedený do raja alebo do pekla - podľa toho, čo si zaslúžil za svoje skutky:

Deň, keď budú ľudia ako rozptýlené mole, A hory budú ako kúsky farebnej rozčesanej vlny. Ten, čia váha dobrých skutkov bude ťažká, Ten bude žiť život spokojný, A ten, čia váha dobrých skutkov bude ľahká, Ten skončí v objatí Hávije. A či ty vieš, čo je to Hávija? Oheň rozpálený. (Korán, 101:11)

A v deň zmŕtvychvstania vám budú dané vaše odmeny. Ten, kto bude odsunutý od ohňa a uvedený do raja, ten vyhral.(Korán, 3:185)

Mysleli si snáď tí, ktorí získali zlé skutky, že ich učiníme na roveň tých, ktorí uverili a dobré skutky konali, že rovnými si budú v živote ich aj smrti? Zle veru usudzujú. (Korán, 45:21)

Peklo podľa islamu #

a.) večné peklo #

Večné peklo môže patriť týmto ľuďom:

  • ktorí označujú Božie znamenia za lož:

Tí ale, ktorí odmietli veriť a za lož označili naše znamenia, tí budú obyvateľmi ohňa, budú v ňom naveky (Korán, 2:39)

  • ktorí sa odvrátia od islamu a zomrú ako neveriaci, po tom čo už verili v minulosti:

A tí z vás, ktorí by sa odvrátili od svojho náboženstva a zomreli by ako odmietajúci vieru, tých skutky budú márne v živote najnižšom i živote poslednom. A tí budú obyvateľmi ohňa, budú v ňom naveky. (Korán, 2:217)

  • ktorí nasledujú v uctievaní Satana (tagúta = modly)

Boh je ochrancom tých, ktorí uverili, vyvádza ich z temnôt do svetla. A tí, ktorí odmietli veriť, tých ochrancom je tágut, vyvádza ich zo svetla do temnôt. Tí budú obyvateľmi ohňa, budú v ňom naveky. (Korán, 2:257)

  • ktorí prevádzkujú ribá, tj. berú úroky z požičaného (Korán: 2:275)

  • vrah veriaceho (ten, kto zabil veriaceho úmyselne):

Kto by zabil veriaceho úmyselne, toho odplatou bude peklo, v ktorom ostane naveky (Korán 4:93)

b.) aké bytosti sa dostanú do pekla? #

Do pekla sa môžu dostať ľudia a žinnovia:

Povie: „Vstúpte do ohňa medzi spoločenstvá žinnov a ľudí, ktoré boli pred vami.“ Vždy, keď jedno spoločenstvo vojde, preklína spoločenstvo sesterské. Až keď tam budú všetky, posledné povie prvému: „Pane náš, títo nás do bludu uviedli, daj im preto z ohňa trápenie dvojnásobné“. Povie: „Každý má svoj násobok, vy to ale neviete“. (Korán, 7:38)

c.) rôzne úrovne pekla #

Pokrytci budú v spodnej úrovni ohňa. Pre nich už nenájdeš nikoho, kto by im pomohol a podporil ich (Korán, 4:145)

d.) kto stráži peklo #

Všetko na svete riadi Boh. Ten odmeňuje i trestá. Jeho odmeny i tresty vykonávajú Boží anjeli:

Keby si videl, ako anjeli brali tých, ktorí veriť odmietali, ako ich udierali po tvárach a zozadu: „Okúste trápenie ohňa“. (Korán, 8:50)

Je zaujímavé, ako pohanské mytológie zobrazujú démonov, ktorí trestajú ľudstvo a pritom samotní nespravodliví žinni, budú v pekle trestaní rovnako ako nespravodliví ľudia - 19 Božími anjelmi. Boh v Koráne hovorí o 19 anjeloch, ktorí majú funkciu trestania ohňom v pekle:

Spaľujúci oheň, ktorý nenechá a ani nezanechá, bude sa ukazovať ľuďom. Budú nad ním devätnásti, učinili sme správcami ohňa len anjelov. (Korán, 74:28-31)

e.) ako vyzerá utrpenie v pekle? #

Obyvatelia pekla zavolajú na obyvateľov raja: „Vylejte na nás vodu alebo niečo z toho, čo vám Boh dal“. Povedia: „Boh jedno i druhé zakázal pre tých, ktorí veriť odmietali“, (Korán, 7:50)

..ako ten, kto je naveky v ohni? A budú napájaní vriacou vodou, ktorá potrhá ich črevá. (Korán, 47:15)

Nepomôže im to, čo získali, v ničom a ani dôverníci, ktorých si učinili mimo Boha. Dostane sa im trápenie obrovské. (Korán, 45:10)

Potom ich pohostením bude voda vriaca, a horenie v pekle. (Korán, 56:93-94)

Tí, ktorí odmietli veriť v naše znamenia, tým dáme horieť v ohni. Vždy, keď sa ich kože spečú, vymeníme im ich za kože iné, aby tak okúsili trápenie. Boh je veru mocný a múdrosťou oplýva. (Korán, 4:56)

Tí, ktorí budú na ľavej strane, ktorí to budú tí na ľavej strane? Budú vo vysokej teplote a vo vode vriacej, V tieni čierneho dymu, Nebude studený a ani blahodarný. (Korán, 56:41-44)

Veru, peklo očakáva, tých, ktorí medze prekračujú, bude pre nich miestom návratu. Ostanú v ňom na čas neurčitý. Neokúsia v ňom chládok ani nápoj, Len všetko vriace a studené hnilé, Bude to odplata rovnajúca sa tomu, čo si zaslúžia. Veď oni nedúfali v žiadne účtovanie. (Korán, 78:21-27)

Raj podľa islamu #

a.) večný raj #

Povedz: „Mám vám hovoriť o niečom lepšom než to? Tí, ktorí boli bohabojní, majú u Pána svojho záhrady, pod ktorými tečú rieky, v ktorých budú naveky.. (Korán, 3:15)

b.) ako vyzerá odmena raja? #

Si spokojný so svetským životom na onom svete? Radosť zo svetského života bude v onom svete znamenať len málo oproti radosti, ktorá je možná v raji:

Povedz: „Úžitok života najnižšieho (pozemského) je malý a život posledný je lepší pre toho, kto bol bohabojný (Korán, 4:77)

Opisy raja v Koráne sú početné a rôznorodé. Hovoria o tečúcich riekach medu, mlieka a vína, ako aj o ovocí každého druhu a očistených manželkách/och. Spravodliví veriaci, ktorí sa dostanú do raja, majú byť ozdobení zlatými náramkami a oblečením z hodvábu a brokátu. Budú ležať na sviežich pohovkách vo vyvýšených sídlach a budú im ponúkať šálky lahodných nápojov z tečúcich prameňov. Tieto opisu poukazujú na dostatok všetkého dobrého.

Príklad záhrady, ktorá bola bohabojným sľúbená, je záhrada, pod ktorou tečú rieky, jej plody sú stále, i jej tieň. Taký bude koniec tých, ktorí boli bohabojní. A koniec tých, ktorí odmietli veriť, bude oheň. (Korán, 13:35) Boh opisuje raj ako odmenu pre spravodlivých slovami:

Povedz: „Mám vám hovoriť o niečom lepšom než to? Tí, ktorí boli bohabojní, majú u Pána svojho záhrady, pod ktorými tečú rieky, v ktorých budú naveky, a majú očistené družky a spokojnosť pochádzajúcu od Boha“. A Boh dobre vidí tých, ktorí sú Mu odovzdaní (Korán, 3:15)

V raji budú optimálne podmienky: Dostatok jedla, vody, ideálna teplota, dostatok všetkého a absencia trápenia:

Bohabojní budú na mieste bezpečnom. V záhradách a pri prameňoch čistej vody. Obliekať si budú odev z jemného hodvábu a z hodvábu hrubého, oproti sebe budú. Takto to bude a oženíme ich s pannami okatými. Budú v nej žiadať o každý druh ovocia, v bezpečí budú. Neokúsia v nej smrť, iba smrť prvú. Ochráni ich pred trápením pekla, Dobrodenie od Pána tvojho to bude. To je tá výhra obrovská. (Korán, 44:51-57)

Tí budú priblížení, V záhradách blaženosti, Skupina z tých prvých, A malý počet z tých posledných, Na lôžkach vypletených, Na ktorých budú opretí oproti sebe, Budú medzi nimi kolovať chlapci veční (služobníci, ktorí existujú večne) s pohármi a džbánmi a pohárom s čírym nápojom, Nebude ich hlava z neho bolieť a ani nebudú opojení, A ovocie aké si len vyberú, A mäso vtáčie z toho, po čom zatúžia, A panny okaté, Podobné perlám uchovaným, Ako odmena za to, čo konali. Nebudú v nich počuť plané reči a ani nič, čo by im ako hriech bolo vyčítané, Iba slová: „Mier, mier“. (Korán, 56:11-26)

Je príklad záhrady, ktorá bola bohabojným sľúbená, v ktorej sú rieky s vodou nezmenenou a rieky mlieka, ktorého chuť sa nezmenila a rieky vína, chutné pre tých, ktorí ho budú piť a rieky medu precedeného a v ktorej budú mať zo všetkých plodov a odpustenie od Pána svojho.. (Korán, 47:15)

Bohabojným sa dostane výhra, Záhrady a viniče, A spanilé dievčiny rovnakého veku, A pohár plný, Nebudú v nich počuť plané reči a ani klamstvá. Bude to odmena od Pána tvojho, dary vyrátané, (Korán, 78:31-36)

b.) panny v raji? #

Mnoho neveriacich kritizuje verše, ktoré hovoria o pannách v raji, pretože nerozumejú významu týchto slov. Boh sľúbil veriacim odmenu plnú. Keďže sme boli stvorení ako duchovno-fyzické bytosti, aj odmena, ktorá spravodlivým prináleží je duchovno-fyzická (i preto bude v raji i jedlo a nápoje..).

Prečo sa spomínajú okaté panny? Pretože sa tým zdôrazňuje krása, ktorú budú mať obyvatelia raja. Muži i ženy tam budú krajší ako na Zemi. A keďže ženy sú poväčšine trochu krajšie od mužov už tu na Zemi, tam v raji budú krásne ako žiarivé perly. Prečo sa spomínajú mladé panny? Pretože všetci, ktorí sa dostanú do raja, tam budú prebývať vo svojom dospelom mladom veku. Prečo sa spomínajú panny? Pretože každý kto sa do raja dostane, tam bude prebývať v stave panenstva - v zmysle čistoty. Muži i ženy. I keď sa o treste pekla i o odmenách raja hovorí iba v mužskom rode, neznamená to, že sú určené iba pre mužov. V raji budú očistené manželky pre mužov a očistení muži pre ženy (tj - oba pohlavia nebudú vylučovať zvyšky potravy, ženy nebudú menštruovať a muži nebudú vylučovať ejakulát).

Je trest pekla a odmena raja len pre mužov? #

Korán obsahuje množstvo veršov, ktoré hovoria o treste pekla a o odmene, ktorú veriaci dostanú v raji. Keď sa však v takýchto veršoch používa rod, používa sa len mužský rod. Niekto si z toho môže odvodiť, že takéto tresty a odmeny budú udelené iba mužom, a nie ženám. Je to pravda?

Pravda je taká, že použitie mužského pohlavia v akýchkoľvek takýchto veršoch, či už ide o raj alebo peklo, je len na reprezentáciu celého ľudstva. Použitie mužského pohlavia ako reprezentácie sa nenachádza len vo veršoch o raji a pekle, ale nachádza sa aj v mnohých veršoch, ktoré obsahujú rôzne príkazy a pokyny, ktoré sa vzťahujú na mužov aj ženy (napr. 6:125, 29:6)

Nakoniec, Boh priamo v Koráne hovorí, že každý bude súdený spravodlivo - či ide o muža alebo ženu - a nikomu nebude ukrivdené:

Kto by konal nejaké dobré skutky, či už by šlo o jednotlivca mužského pohlavia, alebo o jednotlivca ženského pohlavia a bol by pritom veriaci, tí vojdú do raja a nebude im ukrivdené ani o veľkosti ryhy na datľovej kôstke. (Korán, 4:124)