Vzkriesenie a Posledný súd

Vzkriesenie a Posledný súd

Smrť #

Každý z nás ľudí prejde smrťou:

Každá duša okúsi smrť.. (Korán, 3:185)

V Koráne je uvedené, že Boh si k sebe berie ľudí počas ich spánku. Niektoré duše si ponechá - tí počas spánku zomrú, iné sa vrátia naspäť na určený čas:

Boh berie duše, keď umierajú, i tie, ktoré neumreli vo svojom sne. Zadrží tie, pre ktoré rozhodol smrť a pošle ostatné na čas stanovený. V tom sú veru znamenia ľuďom premýšľajúcim. (Korán, 39:42)

Kdekoľvek by ste boli, smrť vás dostihne, aj keby ste boli v mohutných vežiach. Ak by sa im dostalo dobro, povedia: „Je to od Boha“, ale keď by ich postihlo zlo, povedia: „ Toho príčinou si ty“. Povedz: „Všetko je od Boha“. Čo je s týmito ľuďmi, že nechápu takmer nič z toho, čo je im povedané? Akékoľvek dobro by sa ti dostalo, je to od Boha a akékoľvek zlo by ťa postihlo, toho príčinou je tvoja vlastná duša. Poslali sme ťa k ľuďom, ako posla. A Boh postačí ako svedok. (Korán: 4-78-79)

Vzkriesenie #

Boh nás v Koráne uisťuje, že každý z nás bude vzkriesený v Deň posledného súdu.

A že Boh vzkriesi tých, ktorí sú v hroboch. (Korán, 22:7)

A v deň zmŕtvychvstania budete veru vzkriesení. (Korán, 23:16)

Spravodlivý súd Boží #

Korán uvádza, že všetci ľudia budú následne súdení - v deň súdny. Následne budú odmenení alebo potrestaní. Niektorí ľudia veria, že budú trestaní už v hrobe. Avšak ako by to bolo skutkom spravodlivosti od Boha, „Najlepšieho Sudcu“ (Korán, 10:109), ak by ľudí potrestal už pred Súdnym dňom, keď sa má konať ich súd? Trest pred odsúdením je nespravodlivosť. Rovnako odsúdenie pred súdnym konaním je nespravodlivosťou. Trest hrobu by ohrozil koncepciu spravodlivosti a deň súdu by stratil zmysel.

Kto nás bude súdiť? #

Korán kategoricky uvádza, že je to len Boh, kto bude súdiť všetkých ľudí na základe Svojich rozhodnutí:

Povedz: „Boh lepšie vie, ako dlho tam boli.“ Jemu náleží to, čo nie je známe v nebesiach a na zemi. Aký jasný je Jeho zrak a sluch! Nemajú mimo Neho žiadneho ochrancu. A On nečiní nikoho spoločníkom Svojich rozhodnutí. (Korán, 18:26)

Nik iný nemôže súdiť ľudí. Žiadni anjeli, ani žinni, ani ľudia (ani proroci), pretože nepoznajú neviditeľné a nepoznajú budúcnosť - nepoznajú poslednú hodinu každého človeka ani ľudstva celého:

Povedz: „To, čo nie je známe v nebesiach a na zemi, nik okrem Boha nepozná.“ Necítia, kedy budú vzkriesení. (Korán, 27:65)

Povedz: „Nehovorím vám (ja Muhammad), že mám pokladnice Božie a ani nepoznám to, čo nie je známe a ani vám nehovorím, že som anjel, ja len nasledujem to, čo mi je zvestované“. (Korán, 6:50)

Ako dlho budeme čakať na posledný súd? #

Korán nám dôsledne hovorí, že pojem „čas“ je len dimenziou fyzického vesmíru, v ktorom žijeme. Mimo tohto fyzického vesmíru neexistuje nič také ako „čas“ v zmysle, v akom ho vnímame. V existencii bez „času“ nemajú výrazy ako včerajšok alebo zajtrajšok žiadny význam, ani slová „čakanie“ a „meškanie“ nemajú veľký význam.

Rôzne verše Koránu uvádzajú, že ľudia na onom svete si uvedomia, že zdanlivo dlhé roky, ktoré žili na zemi, neboli v skutočnosti viac ako deň alebo časť dňa (Korán, 23:113). Ďalšie verše hovoria o udalostiach v súdny deň, ktorý je pre nás udalosťou budúcnosti, a sú formulované v minulom čase. Boh však nerobí gramatické chyby! Tieto verše sú zámerne formulované týmto spôsobom, aby nám naznačili, že mimo bubliny, v ktorej žijeme (fyzický vesmír), neexistuje nič také ako budúcnosť a minulosť.

Vedecké teórie dostihli túto realitu až začiatkom 20. storočia, keď bola predložená teória relativity. Následná teória Veľkého tresku potvrdila, že v počiatočnom momente stvorenia (Veľký tresk) boli stvorené priestor, hmota a tiež „čas“. Pred Veľkým treskom nebol žiadny priestor, žiadna hmota a žiadny „čas“.

Keďže „Čas“ je len dimenziou fyzického vesmíru, z toho vyplýva, že mimo fyzického vesmíru žiadny „čas“ neexistuje. Akonáhle zomrieme a budeme oddelení od fyzického vesmíru, nebudeme podliehať takým veciam ako „čakanie“ alebo „plynutie času“.

Keď čítame verše 39 kapitoly - od verša 68 do konca tejto súry, zistíme, že všetky udalosti Súdneho dňa sú formulované v minulom čase. Nie sú to gramatické chyby, ale veľmi úmyselné slová od Boha, ktoré nám majú napovedať, že celá udalosť sa už stala na danom “mieste”. Všetky tieto verše vyvracajú predstavu o mŕtvych ľuďoch, ktorí čakajú na svoj Súdny deň.

Ako budú súdené naše skutky? #

Ako budú súdené naše skutky? Spravodlivo. Budú spravodlivo rozdelené na dobré a zlé skutky podľa úmyslu a okolností a následne:

Ten, čia váha dobrých skutkov bude ťažká, Ten bude žiť život spokojný, A ten, čia váha dobrých skutkov bude ľahká, Ten skončí v objatí Hávije. A či ty vieš, čo je to Hávija? Oheň rozpálený. (Korán, 101: 6-11)

A v deň zmŕtvychvstania vám budú dané vaše odmeny. Ten, kto bude odsunutý od ohňa a uvedený do raja, ten vyhral.(Korán, 3:185)

Mučeníci #

Mučeníci sú samostatná kapitola. Tí nebudú súdení podľa skutkov, ktoré vykonali - respektíve u nich bude braný obrovský ohľad na ich posledný skutok, a teda vytrvanie vo viere v moment smrti. Ak niekto, kto je mučený vytrvá vo viere, ide priamo do raja:

Nemyslite si, že tí, ktorí sú zabití v Božej veci, sú mŕtvi. Skôr sú nažive u svojho Pána a sú zaopatrení. (Korán, 3:169)

Záver #

Keď zomrieme, budeme vzkriesení. Následne prebehne Posledný súd, kde budú spravodlivo súdené naše skutky. Na základe nich pôjdeme buď do raja alebo do pekla.