Zmysel života a islam

Zmysel života a islam

Zmysel života v islame #

Má všetko svoj účel? #

Boh v Koráne hovorí, že nestvoril nič pre zábavu. Existencia každého z nás má zmysel:

Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzi nimi pre zábavu. (Korán, 21:16)

Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzi nimi, nadarmo. Opak si myslia len tí, ktorí odmietajú veriť. (Korán, 38:27)

Zmysel života ľudí #

Aký je zmysel nášho života? Boh nám hovorí, že nás stvoril len preto, aby sme ho uctievali:

Stvoril som žinnov a ľudí len preto, aby Ma uctievali. (Korán, 51:56)

Čo znamená uctievať Stvoriteľa? #

Boh nás nestvoril preto, aby sme bezúčelne blúdili alebo hľadali iba naplnenie svojich základných pudov a túžob. Máme vyšší zmysel - uznávať a uctievať výhradne Jediného Boha a žiť tak podľa správneho vedenia nášho Stvoriteľa. Toto správne vedenie nám umožňuje žiť úspešne a požehnane vo všetkých oblastiach života. Obsahuje osobné cnostné činy ako modlitbu ale i spoločensky prospešné činy ako spravodlivé správanie sa k susedom, živenie a starostlivosť o rodinu, poctivosť, starostlivosť o zvieratá a mnohé iné.

Mnohým ľuďom pod pojmom uctievanie napadne výlučne modlitba, alebo chválospev, avšak možností uctievania je mnoho. Uctievať Jediného Boha môžeme i v každodennom praktickom živote - pomocou iným, budovaním prospešných vecí, zlepšovaním spoločnosti, učením sa dobrým veciam, konaním bežných dobrých skutkov spravodlivého života podľa Zákona.

Zmysel života, Korán, islam